Общи условия

1. Уебсайтът www.gosport.bg е интернет магазин, собственост на фирма Спортс Ауторити ЕООД (наричана по-долу Gosport.bg. Спортс Ауторити ЕООД и/или Продавача).
2. На уебсайта се предлагат стоки, които фирмата внася и разпространява както лично, така и чрез трети физически и юридически лица.

3. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от Gosport.bg 
4. Настоящите Общи Условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му. 
5. www.gosport.bg си запазва правото да променя цените без предизвестие, както и да коригира сгрешени параметри. 


Защита на личните данни 

1. Фирма Спортс Ауторити ЕООД се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи Условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно. 
2. Фирма Спортс Ауторити ЕООД се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство. 

Спортс Ауторити ЕООД ще разкрива лични данни на клиента само за целите на изпълнение на заявената през сайта поръчка, освен ако не е получено допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел.

Спортс Ауторити ЕООД ще предприеме подходящи мерки за да гарантира, че личните данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство. Лични данни биха могли да бъдат споделяни с външни доставчици на услуги или трети лица-продавачи на следния принцип:

Когато е необходимо, Спортс Ауторити ЕООД ангажира други дружества и лица да извършват от името на Спортс Ауторити ЕООД определени задачи, допълващи услугите на Спортс Ауторити ЕООД, като например на дружества, извършващи доставки на стоките на Спортс Ауторити ЕООД - пощенски оператори, спедиторски компании и др.под., както и трети физически и юридически лица, които реално ще извършат продажбата и доставката на закупената от клиента стока. В този случай, реалният доставчик на стоката ще бъде трето лице, което трето лице ще фактурира на клиента закупената от него стока, като Спортс Ауторити ЕООД  се явява единствено посредник, но запазва изцяло отговорността, която има към клиентите относно предявяване на рекламации, гаранционно обслужване, право на отказ от сключения договор и др. подобни. Спортс Ауторити ЕООД ще споделя или дава достъп до подобна информация на външни доставчици само доколкото е необходимо за съответните цели, а именно за снабдяването на клиента с поръчаната от него стока. Тази информация не може да се използва от третите лица за никакви други цели, и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни, различни от изпълнението на заявената поръчка. Външните доставчици са задължени по договор със Спортс Ауторити ЕООД да спазват поверителността на личните данни на клиентите.
3. Фирма Спортс Ауторити ЕООД се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели: 


-Обработка на клиентска поръчка. 

-Статистически цели, за подобряване работата на магазина. 

-Администриране и обслужване съдържанието на магазина. Защита на клиентските данни 

1. Фирма Спортс Ауторити ЕООД като търговец няма достъп до картовите данни на клиента, при извършено плащане с карта. 
2. Фирма Спортс Ауторити ЕООД като търговец няма достъп до автентикационните данни на клиента при извършено плащане с карта. Достъп до автентикационните данни на клиента има само банката ИЗДАТЕЛ на картата. Условия за поръчка и покупка 

1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка, и цена. Преди Потребителят да бъде обвързан от договор или от предложение за сключване на договор, вкл. договор от разстояние или от договор извън търговския обект, Gosport.bg преодоставя на Потребителят по ясен и разбираем начин цялата нормативно изискуема информация, освен ако тя е ясна от контекста или от естеството и характера на стоката. Информацията по предходното изречение включва, но не само описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка. Продавачът и Потребителят сключват валиден договор за покупка на стока от онлайн магазина, след като Потребителят е спазил процедурата за онлайн поръчка и е финализирал поръчката. След като бъде финализирана поръчката, Потребителят получава потвърждение за поръчката по телефон и/или e-mail, по смисъла на т. 4 по-долу, след което продавачът изпраща на посочения от Потребителят адрес стоката. Моментът на сключване на договора между страните се приема моментът на заплащане от Потребителят на цената на стоката, по избран от него начин и на избран от него адрес. продавачът си запазва правото да отказва обработка на поръчката и след като е изпратил потвърждението й до Потребителят, като евентуално заплатените от Потребителят суми му се възстановяват изцяло. Продавачът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителят, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини.
2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислен ДДС. В цената на продукта не е включена цената за доставка. 
3. Gosport.bg си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефон или чрез e-mail, след получаване на заявка. Всички поръчки на продукти зависят от наличността и Gosport.bg не гарантира, че изложена в електронния каталог стока, за която е посочена наличност, не е изчерпана. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на продукти или няма повече артикули, останали на склад, Продавачът си запазва правото да предложи на Купувача заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Ако Купувачът не желае да поръча заместващи продукти, поръчката му бива анулирана. Ако Купувачът държи да получи избрания от него продукт и същият не е наличен на склад, Купувачът и Продавачът се уговарят за допълнителен по-дълъг срок, в който продуктът би могъл да бъде доставен. Всички стоки, представени в каталога на Продавача биха могли да имат разлики в цветово отношение, в случай, че хардуерът използван от Купувача при преглед на каталога, не обективира правилно цветовата гама на продуктите. При подобни разлики Продавачът не носи отговорност.
3. При поръчка потребителят посочва основните параметри съгласно дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка. С извършването на действията по предходните изречения Потребителят декларира, че е съгласен с настоящите ОУ, при което потвърждава поръчката.
4. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Gosport.bg се свърже с него по телефон или e-mail в рамките на работното време. При неточни данни, предоставени от Потребителят, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителят на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, стоката се връща и остава в складовете на Продавача. В този случай стоката не се пази за Потребителят, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Продавача, то Продавачът връща полученото плащане. При повторно посещение на адрес, Потребителят заплаща и допълнителните разходи за транспорт.
5. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. 
6. Чрез натискане на бутона "Купувам" потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - потребителят и Спортс Ауторити ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

 


Връщане на стоки и отказване от договора от разстояние Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. 
Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на: 

1. сключване на договора - при договор за услуги; 
2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или: 
а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока; 
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част; 
в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока; 
3. сключване на договора - при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител. 
Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

(1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. 
(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя. 
(3) При договор извън търговския обект, когато стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора, търговецът е длъжен да прибере стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата. 
(4) Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8. 
(5) Когато потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, той заплаща на търговеца пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който потребителят е уведомил търговеца за упражняване правото на отказ. 
(6) Пропорционалната сума по ал. 5, която потребителят трябва да заплати на търговеца, се изчислява въз основа на крайната цена, уговорена в договора. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено. 
(7) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, той не дължи разходи за:

1. предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, изцяло или отчасти, извършени по време на срока за отказ, когато: 
а) търговецът не е предоставил информация съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 или 10, или 
б) потребителят не е поискал изрично изпълнението на договора да започне по време на срока за упражняване правото на отказ от договора съгласно чл. 48, ал. 3 и чл. 49, ал. 9, или 
2. доставянето изцяло или отчасти на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато: 
а) потребителят не е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението на договора преди изтичане на 14-дневния срок по чл. 50, или 
б) потребителят не е потвърдил, че знае, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора, или 
в) търговецът не е предоставил потвърждение на изричното предварително съгласие и приемане от потребителя за започване изпълнението на договора съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8. 
(8) Потребителят не носи отговорност за упражняване правото на отказ, освен в случаите по ал. 1, 2, 4 и 5 и чл. 54, ал. 3. 

Клиент, поръчал стока от електронния магазин на www.gosport.bg, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, извън хипотезата на чл.50 от ЗЗП само в посочените в настоящите условия случаи:


• Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена 
• Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката 
• Ако не е спазен обявеният срок за доставка 
• Рекламации на по гореизброените пунктове се извършват само и единствено в момента на доставката 


Рекламации се приемат, както следва: 


При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени, чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. 

Клиентът е задължен да информира Спортс Ауторити ЕООД за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения срок. Получените стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи, в противен случай, връщането на стоката става след договаряне на обезщетение за евентуалното намалените на потребителски свойства на стоката. 
В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика. 


Възстановяването на сумата се извършва по банков път. Продавачът има право да забави възстановяването до получаването на продадените стоки. 

При плащане с карта и в случай на възстановяване на сума, същата се възстановява само и единствено по картата, с която е извършена първоначалната транзакция.

Когато клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Спортс Ауторити ЕООД без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките преди изтичането на 14 дневния срок. Законова гаранция и алтернативно решаване на спорове. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. 

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС Правото на отказ не се прилага в следните случаи: 


Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори: 
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца; 
2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; 
3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; 
4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; 
5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; 
6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; 
7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца; 
8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки; 
9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; 
10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания; 
11. сключени по време на публичен търг; 
12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение; 
13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.